Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina

pozýva na valné zhromaždenie S ú k r o m n ý c h   l e s o v   p o z e m k o v é h o   s p o l o č e n s t v a   R u d i n a  so sídlom Rudina   IČO: 42352291, ktoré sa uskutoční dňa: 9.3.2024  t.j. sobota  o 13.30 hod. v sále obecného úradu v Rudine

Skip to content