Hlavný kontrolór

Mgr. Lucia Gavláková

Úlohy hlavného kontrolóra

 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zák. 369/1990 Z. z.,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v  obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon (§ 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z.)
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom,
 • zodpovedá za prijímanie, preverovanie a evidenciu oznámení o protispoločenskej činnosti zamestnancov obce Rudina na základe § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať  aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom,
 • je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona  č. 369/1990 Z. z.,
 • je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Kontrolnej činnosti podlieha

 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Obec Rudina v súlade so Zákonom č. 54/2019 Z.z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti“) upravuje postup pri podávaní, prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenia“), podrobnosti o právach a povinnostiach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, ochrane oznamovateľov, zachovávaní mlčanlivosti pri vybavovaní oznámení, vedení evidencie oznámení a spracúvaní osobných údajov.

Zodpovednou osobou, ktorá je povinná prijať a preveriť oznámenie o protispoločenskej činnosti  v zmysle § 10 ods. 1 Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti  je v pôsobnosti obce Rudina  hlavný kontrolór. Hlavný kontrolór plní  úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudina, ak takáto organizácia zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.

Spôsoby podania oznámenia:

 • písomne v uzatvorenej obálke s textom uvedeným na obálke „Neotvárať – do rúk hlavného kontrolóra“, a to na adresu:

Obec Rudina

Rudina 442

023 31

 • prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: kontrolor@rudina.sk
 • ústne v zasadačke obecného úradu v obci Rudina a to v čase po predchádzajúcej dohode s hlavným kontrolórom

Tlačivá:

Skip to content