Odpadové hospodárstvo

Triedením recyklovateľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a k minimalizácii odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, čo vedie k znižovaniu plôch zavezených odpadom.

Od roku 2010 majú povinnosť všetky obce a mestá na Slovensku zabezpečiť separovaný zber štyroch druhov odpadov (plasty, kovy, sklo a papier). V roku 2013 k týmto zložkám odpadov pribudol aj biologicky rozložiteľný odpad (BRO).

Oznam o jarnom zbere objemných odpadov 2024

Vážení občania, Obecný úrad Rudina oznamuje občanom, že bude vykonaný jarný zber objemných odpadov, drobného stavebného odpadu, elektroodpadu a olejov ...

Jesenný zber

Vážení občania, Obecný úrad oznamuje, že v sobotu 14. októbra 2023 bude prebiehať v našej obci jesenný zber. Zberný dvor ...

Oznam – zmena harmonogramu vývozu komunálneho odpadu v lokalite ,,ZADKY”

Vážení občania,oznamujeme Vám, že z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu mosta v lokalite Zadky sa mení vývoz komunálneho odpadu. Vývoz bude ...

Zber elektroodpadu – oznam

Oznamujeme občanom, ak máte staré a nefunkčné elektrospotrebiče, ktoré Vám doslúžili v domácnosti, môžete ich odovzdať počas úradných hodín Obecného ...

Opotrebované pneumatiky

Upozorňujeme občanov a podnikateľov, že nie je možné opotrebovanépneumatiky odovzdávať vývozcovi odpadov alebo do zberného dvora, pretoženie sú súčasťou komunálnych ...

Ročný výkaz o komunálnom odpade a úroveň vytriedenia 2022

Úroveň vytriedenia 2022Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022 ...

Ohlásenie o vzniku odpadu a miera vytredenia odpadov

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním Výpočet úrovne vytriedenia KO za rok 2022 ...
Skip to content