Odpadové hospodárstvo

Triedením recyklovateľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a k minimalizácii odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, čo vedie k znižovaniu plôch zavezených odpadom.

Od roku 2010 majú povinnosť všetky obce a mestá na Slovensku zabezpečiť separovaný zber štyroch druhov odpadov (plasty, kovy, sklo a papier). V roku 2013 k týmto zložkám odpadov pribudol aj biologicky rozložiteľný odpad (BRO).

Ohlásenie o vzniku odpadu a miera vytredenia odpadov

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním Výpočet úrovne vytriedenia KO za rok 2022 ...
Čítať Viac
Skip to content