Knižnica

OBECNÁ  KNIŽNICA V RUDINE

Z histórie založenia knižnice.

Knižnica sa spomína v spojení so školou, kde bola umiestňovaná v triedach, alebo sa vypožičiavalo na hlavnej chodbe školy. V roku 1967 sa jej konečne dostalo dôstojné miesto v kultúrnom dome, kde jej je vyhradená miestnosť aj s potrebným vybavením. V roku 1975 započalo svoju činnosť miestne kultúrne stredisko a knižnicu vzalo pod svoje krídla. Knižnicu viedli dlhoročne pani  Zlatica Majtánová/zakladateľka MKS/, Mária Kotrčová, Janka Zelinová a terajšia knihovníčka Miroslava Ščambová. Knižnica sa sťahovala už len jedenkrát a to v roku 2004, aj to len v rámci kultúrneho domu. Nachádza sa na prízemí kultúrneho domu vedľa poštového úradu. Priestorovo je rozložená v dvoch miestnostiach.       

Knižnica patrí  pod obec Rudina. Jej hospodárenie  je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti   knižnice a na nákup kníh a časopisov. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti je majetkom obce.

Knižnica sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby a tak sprístupňuje  kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb  čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Knižnica poskytuje svoje služby všetkým svojim používateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Fond je rozdelený na beletriu pre deti, náučnú literatúru pre deti a mládež, beletriu pre dospelých a náučnú literatúru pre dospelých.  

Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce knižnica spolupracuje s Kysuckou knižnicou v Čadci, ktorá plní aj úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto.

V roku 2020 sa konala posledná revízia knižničného fondu, kedy sa z knižničného fondu vyradilo okolo 1500 opotrebovaných a zastaraných kníh. Súčasný knižničný fond tvorí 7900 knižničných jednotiek. Fond je pravidelne doplňovaný knižnými novinkami, ročne  v počte asi 100 knižničných jednotiek.

Knižnica je otvorená v rámci úradných hodín obecného úradu.

Zápisné pre deti a dôchodcov je 1.-€ a pre študentov a pracujúcich 1,50€.

Základnými  dokumentmi knižnice upravujúcimi činnosť knižnice sú „Štatút obecnej knižnice v Rudine“  a „Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Rudine”.

Skip to content