Miestne dane a poplatky

 1.   Daň z nehnuteľností :

Každý daňovník dane z nehnuteľností je povinný všetky zmeny, ktoré nastali v priebehu predchádzajúceho roka oznámiť na obecnom úrade podaním daňového priznania k dani  z nehnuteľností do 31. januára.

/To znamená, ak ste v priebehu predchádzajúceho roka kúpili, vymenili, odpredali pozemok, stavbu alebo byt, vybavili ste si stavebné povolenie, búracie povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ohlásenie drobnej stavby, došlo  k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu./

V priebehu roka sa prihliada iba na zmeny pri nadobudnutí majetku získaného dedičstvom a dražbou. Pri dražbe daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného rozhodnutia alebo osvedčenia o dedičstve. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie (čiastkové, opravné alebo dodatočné) k dani z nehnuteľnosti podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné podanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní.
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

 1. Daň za psa:

Každý majiteľ, ktorý nadobudol psa, ďalšieho psa, ktorému pes uhynul je povinný túto skutočnosť oznámiť obci podaním daňového priznania k dani za psa. Daň za psa sa platí od 6 mesiacov veku psa a skutočnosť treba ohlásiť aj v priebehu roka do 30 dní, odkedy sa pes stal predmetom dane. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný podať čiastkové priznanie k dani za psa na zánik daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.  Nárok na vrátenie  pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

 1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

poplatok platí poplatník, ktorým je

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt  alebo prechodný pobyt  alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu  alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,  vinicu,  ovocný sad,  trvalý trávny porast  na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku  a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Vznik poplatkovej povinnosti, zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali. Poplatník, ktorý si chce uplatniť úľavu pri miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady predloží obci do 31. januára potvrdenia preukazujúce skutočnosti na úľavu poplatku.

 Úľavy pri miestnom poplatku za odpady

 • 40% študenti SŠ a VŠ, ktorí sú ubytovaní mimo obce
 • 20% občania nad 70 rokov /o úľavu žiadať nemusia/
 • 40% občania pracujúci a zároveň ubytovaní mimo obce
 • 30% rodine poplatníka v hmotnej núdzi
 • občania, ktorí trvalo žijú v zahraničí a majú preukázateľné potvrdenia

Pri tomto poplatku obec neposkytuje úľavu pre občanov ZŤP.

Legislatíva:

 • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady v platnom znení
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • VZN o miestnych daniach v platnom znení
 • VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení

Tlačivá:

Kontakt správa daní:

Miroslava Ščambová
č.t. 041/4214506
matrika@rudina.sk

Skip to content