Matrika

Do obvodu matričného úradu patria obce Rudina, Rudinka, Rudinská.

Úradné dni:

Pondelok:    7.30 – 15.00 hod.
Utorok:        7.30 – 14.00 hod.
Streda:        7.30 – 16.30 hod.
Štvrok:        nestránkový deň
Piatok:         7.30 – 12.00 hod.

Obedňajšia prestávka: 12.00 – 12.30 hod.

V prípade matričnej udalosti:
úmrtie – Vám doklady vybavíme každý deň.

Matrikárka:

Miroslava Ščambová
041/4214506
 matrika@rudina.sk

Informácie pre občanov

Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa osoba narodila. Narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode, alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon.

Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Legislatíva:

 • Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
 • Vyhláška č. 302/1994MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zák. NR SR o matrikách v platnom znení
 • Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Lehota na vybavenie:
Do 5 dní od oznámenia a predložení dokladov.

Poplatok:
Bez poplatku

Rodičia, ak nie sú zosobášení, môžu na matričnom úrade urobiť súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva k dieťaťu. Ten, kto robí súhlasné vyhlásenie pred matričným úradom, musí byť dospelý a spôsobilý na právne úkony /v opačnom prípade robí toto vyhlásenie pred súdom/.
Ak sa robí súhlasné vyhlásenie k nenarodenému, ale už počatému dieťaťu, súčasťou vyhlásenia je aj dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa.

Legislatíva:

 • Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
 • Vyhláška č. 302/1994 MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách v platnom znení
 • Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Dokumenty na predloženie:

 • Občiansky preukaz matky a otca
 • Rodné listy matky a otca
 • Rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

Lehota na vybavenie:
Po predložení dokladov na počkanie.

Poplatok:
Bez poplatku

Uzavretie manželstva

Obaja žiadatelia sa dostavia na matričný úrad  za účelom podania žiadosti o uzavretie manželstva. Uzatvorenie manželstva sa vykonáva pred orgánom štátu, alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Obe formy uzatvorenia  manželstva sú právoplatné. Po uzavretí manželstva matrika vydá sobášny list a zapíše manželstvo do matriky. 

Doklady na predloženie:

 • Slobodní:     občianske preukazy a rodné listy
 • Rozvedení:   občianske preukazy a rodné listy, právoplatné rozhodnutie o rozvode predchádzajúceho manželstva
 • Vdovci:        občianske preukazy a rodné listy, úmrtný list bývalého manžela/manželky
 • Maloletí:     občianske preukazy a rodné listy, právoplatné súdne rozhodnutie o povolení maloletému uzavrieť manželstvo
 • Cudzinec:    Osobne najneskôr 14 dní pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť:
  • rodný list
  • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
  • doklad o štátnom občianstve
  • doklad o pobyte
  • potvrdenie o osobnom stave
  • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
  • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Uvedené doklady musia byť opatrené predpísaným overením,/ apostille, seperlegalizácia/ aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia  byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Doklady vydané v zahraničí sú platné 6 mesiacov od dátumu vydania.

Legislatíva:

 • Zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
 • Vyhláška MV SR č. 302/1994, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách
 • Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení  

Lehota na vybavenie:

Na počkanie, po predložení predpísaných dokladov.

Poplatok:

podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Úradný výpis z matriky možno vydať žiadateľovi osobne, len ak preukáže svoju totožnosť, inak sa mu zasiela poštou do vlastných rúk. Vydať matričný doklad je možné len osobe, ktorej sa zápis týka, prípadne blízkym členom rodiny, pestúnom a opatrovníkom.

Legislatíva:

 • Zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
 • Vyhláška č. 302/1994 MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zák. NR SR o matrikách v platnom znení
 • Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Doklady na predloženie:
Občiansky preukaz

Lehota na vybavenie:
Na počkanie

Poplatok:
podľa zák. č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení

Zápis o matričných udalostiach, ktoré nastali občanom SR v cudzine do osobitnej matriky v Bratislave

Zápis do osobitnej matriky sa vykonáva na základe oznámenia po predložení cudzozemských verejných listín a zápisnice vyhotovenej matričným úradom. Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisuje:

 • narodenie dieťaťa v cudzine
 • uzatvorenie manželstva v cudzine
 • úmrtie občana v cudzine

Tieto udalosti nahlási občan  na príslušnej  matrike podľa miesta trvalého pobytu. Matrika spíše zápisnicu a zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín. Listiny vydané úradmi v cudzine musia mať príslušné overenia a preklad súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.

Legislatíva:

 • Zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
 • Vyhláška č. 302/1994 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v platnom znení
 • Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Dokumenty na predloženie:

 • Rodný list
 • Sobášny list
 • Úmrtný list
 • Občiansky preukaz žiadateľa
 • Ostatné /po dohovore s matrikárkou/

Lehota na vybavenie:

do 3 mesiacov od podania žiadosti

Poplatok:  

podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Matričný úrad vykonáva v matrike dodatočné záznamy o zmene alebo doplnení už zapísaných záznamov, na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

Legislatíva:

 • Zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
 • Vyhláška č. 302/1994 MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zák. NR SR o matrikách v platnom znení
 • Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Potrebné dokumenty:
Verejné listiny

Lehota na vybavenie:
Do 30 dní

Poplatok:
Bez poplatku

Rozvedený manžel, ktorý prijal pri uzavretí manželstva priezvisko druhého manžela ako spoločné, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva oznámiť matričnému úradu, v ktorom bolo manželstvo zapísané, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva. O tom, že sa oznámenie o opätovnom prijatí predošlého priezviska vzalo na vedomie vydá matričný úrad potvrdenie.

Legislatíva:

 • Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
 • Vyhláška č. 302/1994 MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zák. NR SR o matrikách v platnom znení
 • Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Dokumenty na predloženie:

 • Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo)
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
 • Rodný list
 • Sobášny list
 • Občiansky preukaz

Úmrtie

K zápisu do knihy úmrtí je príslušný ten matričný úrad, v obvode ktorého osoba zomrela, alebo bola nájdená./ Rudina, Rudinka, Rudinská/

Zápis sa uskutoční na základe listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár v štyroch vyhotoveniach.

Matričný úrad zapíše úmrtie do matriky a  vydá úmrtný list.

Legislatíva:

 • Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách  v platnom znení
 • Vyhláška č. 302/1994 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v platnom znení
 • Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

 Potrebné dokumenty na predloženie:

 • List o prehliadke mŕtveho – vystaví lekár
 • Občiansky preukaz zomrelého
 • Rodný list zomrelého
 • Sobášny list zomrelého
 • Ak vybavuje úmrtný list pohrebná služba je potrebné splnomocnenie od vybavovateľa pohrebu s jeho osobnými údajmi.

Lehota na vybavenie:

Po predložení potrebných dokladov  do 5 dní.

Poplatok:

bez poplatku

Oznamujeme občanom, že od 1.10.2015 bol spustený centrálny informačný systém matrík. Na základe uvedeného na Matričnom úrade v Rudine Vám vyhotovíme rodné, sobášne i úmrtne listy z iných matričných úradov (to znamená, že nemusíte cestovať do mesta, resp. obce, kde sa Vám narodilo dieťa, alebo ste mali sobáš, alebo Vám zomrela blízka osoba). V prípade bližších informácií sa kontaktuje:

 • Telefón: 041/421 4506
 • E-mail: matrika@rudina.sk
Skip to content