Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Rudina, Zmeny a doplnky č. 2

Obec Rudina začína s procesom aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie so zapracovaním požiadaviek a podnetov občanov, ktoré boli doručené na obecný úrad v Rudine v čase od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2023. Z dôvodu predchádzania nedorozumeniam, obecný úrad odporúča prekontrolovať, či sa predmetná požiadavka (parcela) nachádza v evidencii podaných žiadostí. V prípade zistenia nezrovnalosti treba kontaktovať obecný úrad v Rudine najneskôr do 8. 12. 2023.

Skip to content