Povinnosť podania Daňového priznania

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2023 vznikla daňová povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Povinnosť podať priznanie je povinný:

a) daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2023 / kúpou alebo darovaním / a zmena vlastníctva je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1.1.2024

b) daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2023

c) daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2023

d) daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2023 a správcovi dane / obci / je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Daňové priznanie je povinný daňovník podať:

a) za psa, ktorého daňovník nadobudol a pes je starší ako 6 mesiacov

b) ak pes uhynul alebo sa stratil, treba podať priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Daňovník, ktorý vlastní psa a doteraz nepodal priznanie k dani, je povinný podať dodatočné priznanie k dani za psa.

Zároveň žiadame občanov / študenti zahraničných škôl, pracujúci mimo miesta trvalého pobytu, umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb /, aby priniesli na OcÚ Rudina do 31.1.2024 potrebné doklady preukazujúce skutočnosti, že sa nezdržiavajú v obci pre vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady.

Študenti SŠ a VŠ študujúci na slovenských školách len oznámia svoje identifikačné údaje a požiadajú o úľavu na miestnom poplatku za komunálne odpady. Obec si sama zaobstará potvrdenie o štúdiu.

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam a ohláseniu poplatkovej povinnosti za komunálny odpad spolu s návodom na vyplnenie tlačiva sú aj na stránke obce.

Skip to content