Pracovná ponuka

Riaditeľka ZŠ Rudina hľadá učiteľku pre I.stupeň.

Úväzok:96%
Dátum nástupu:8.1.2024
Zástup za dlhodobú PN.
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doklady o vzdelaní. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť preukázaná čestným vyhlásením (predkladá uchádzač o výkon pracovnej činnosti učiteľa).

Žiadosti a potrebné dokumenty posielať na zsrudina@gmail.com.
Skip to content