Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rudina č.2/2023 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby

Skip to content