Oznámenie o čiastočnej uzávierke cesty

Obec Rudina oznamuje, že z dôvodu realizácie stavebných úprav hasičskej zbrojnice na pozemku parc. č. KN-C 453/1 v k. ú. Rudina bude v dňoch 24. apríla a 25. apríla 2024 čiastočne uzavretá cesta III/2058 v km cca 1,650 .

Skip to content