NESPAĽUJME ODPADY!!!

Na Obecný úrad v Rudine bola podaná sťažnosť na znečisťovanie ovzdušia v našej obci. Vo vykurovacom období sa niektorí ľudia uchyľujú k spaľovaniu odpadu (napr. plasty, nábytok z drevotriesky, staré rámy z okien a i.) vo svojich vykurovacích zariadeniach. Tieto odpady, okrem nepríjemného zápachu vytvárajú nebezpečné látky ako prachové častice, oxid uhoľnatý, skleníkové plyny – oxid uhličitý, metán, oxid dusný či dioxíny. Všetky tieto látky ohrozujú naše zdravie. Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zakazuje spaľovať odpad a palivo vyrobené z odpadu v iných zariadeniach ako sú spaľovne odpadu alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov okrem povolených druhotných palív. Ak sa spaľovanie takého odpadu pri kontrole preukáže, hrozí fyzickej osobe pokuta až 5 000 Eur.

Skip to content