1 ff89943ec9
dokumenty_rudina/Ostatne/Volby/Volby-do-organov-samospravy-obci/2022 9b8972cf6e
IkonaMenoDátum
ThumbZoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstva-Rudina-29_10_2022.pdf

Open Download Copy Link
14. septembra 2022
ThumbZoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obce-Rudina-29_10_2022.pdf

Open Download Copy Link
14. septembra 2022

2