1 ff89943ec9
dokumenty_rudina/Ostatne/Volby/Volby-do-organov-samospravnych-krajov/2022 9b8972cf6e
IkonaMenoDátum
ThumbOZNAMENIE-Volebna-komisia-Zilinskeho-samospravneho-kraja.pdf

Open Download Copy Link
27. septembra 2022
ThumbZoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-zastupitelstva-ZSK-volebny-obvod-c_-4-Kysucke-Nove-Mesto.pdf

Open Download Copy Link
27. septembra 2022
ThumbZoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-predsedu-ZSK.pdf

Open Download Copy Link
27. septembra 2022

3