Oznámenie obce Rudina o obmedzenom režime práce na obecnom úrade

Obec Rudina oznamuje verejnosti, že Obecný úrad v Rudine bude od pondelka 6. decembra 2021 zatvorený - pracovať bude v obmedzenom režime. Bežnú agendu môžete vybaviť telefonický, alebo e- mailom. Pokladňa nebude prijímať platby v hotovosti. Dane, miestne poplatky a tiež platby za hrobové miesta môžete zaplatiť poštovou poukážkou alebo cez internet banking. Obecná knižnica bude zatvorená do odvolania. Neodkladné ...
Čítať Viac
/ Aktuality

Vyhláška č. 278 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

V prílohe : Vestník vlády Slovenskej republiky , ročník 31, uverejnené 2. decembra 2021 278 Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby v zariadeniach pre deti a mládež v okrese Kysucké Nové Mesto ...
Čítať Viac
/ Aktuality

“Návrh VZN obce Rudina č. 1/2021”

V prílohe : "Návrh VZN obce Rudina č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce" ...
Čítať Viac
/ Aktuality

Návrh – Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V prílohe : "Návrh - Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady s drobné stavebné odpady" ...
Čítať Viac
/ Aktuality

(no title)

Starostka Obce Rudina podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 24. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 29.11.2021 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu. Program zasadnutia v prílohe ...
Čítať Viac
/ Aktuality

Zrušenie zberových aktivít obce v dňoch 26.11.2021 – 27.11.2021

Vážení občania, na základe "Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov", ktorou je obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom ...
Čítať Viac
/ Aktuality

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021

V prílohe : "Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov." ...
Čítať Viac
/ Aktuality