1 95d6d038b8
dokumenty_rudina/Povinne-zverejnovane-dokumenty/Zoznamy-neplaticov ae8731d6d4
IkonaMenoDátum
Thumbzoznam-neplaticov-obce-Rudina-k-31_12_2020.pdf

Open Download Copy Link
14. júna 2021
ThumbZoznam-neplaticov-k-31_12_2018.jpg

Open Download Copy Link
15. apríla 2019
ThumbZoznam-neplaticov.pdf

Open Download Copy Link
23. marca 2016
ThumbZoznam-neplaticov-k-31_12_2013.pdf

Open Download Copy Link
31. marca 2014
ThumbZoznam-neplaticov-dani-v-obci-Rudina-do-sumy-160-E-k-19_11_12012.doc

Download Copy Link
19. novembra 2012
ThumbZoznam-neplaticov-obce-Rudina-nad-161-E-k-13_11_2012.doc

Download Copy Link
13. novembra 2012
Thumbneplatici-nad-160-__0.xls

Download Copy Link
20. septembra 2012

7